Karierna orientacija je ena izmed pomembnejših nalog šolske svetovalne službe in najbolj intenzivno poteka v devetem razredu. Razredniki, učitelji in starši imate pri tem pomemben delež, saj se z učenci srečujete vrsto let oz. otroka najbolje poznate. Šolska svetovalna služba se vključuje s temami in dejavnostmi v okviru razrednih ur in drugih planiranih dejavnosti.

PRI NAČRTOVANJU KARIERNE POTI MLADI POTREBUJEJO POMOČ!

Aktivno sodelovanje UČENCEV, STARŠEV in ŠOLE pripomore k temu, da bo tako pomemben korak v življenju vsakega posameznika, kot je izbira poklicne in izobraževalne poti, dobro premišljena in pravilna. Zanjo si moramo vzeti čas za razmislek, pridobiti čim več informacij, se pogovarjati predvsem znotraj družine, pa tudi s strokovnjaki, ki nam pri odločanju lahko pomagajo.

STARŠI ste prvi, ki boste stali otroku ob strani, ko si bo izbiral svojo karierno pot.

Morda ne bo odveč nekaj NASVETOV:

  • Opazujte, kako otrok preživlja »delovni dan«, da boste razumeli njegova zanimanja, sposobnosti in potrebe.
  • Z otrokom se pogovarjajte, kateri šolski predmeti ga veselijo, kako uspešen je pri njih.
  • Skupaj z otrokom pretehtajte, kako je z njegovo voljo za učenje; ali je ta v skladu z zahtevnostjo določene srednje šole?
  • Pomagajte otroku pri spoznavanju poklicev in sveta dela na sploh. Ali pozna vaše delo in vašo poklicno pot, poklice sorodnikov, znancev?
  • Analizirajte otrokove želje za nadaljevanje šolanja in skušajte najti vzroke zanje. Ali so otrokove želje ta trenutek tudi uresničljive? So morda posledica njegovega trenutnega razpoloženja?
  • Spodbujajte otroka k samostojnemu in odgovornemu odločanju. Pomagajte mu preveriti vse »za« in »proti« določeni izbiri. To je spretnost, ki jo bo potreboval tudi kasneje v življenju. Pomagali vam bomo tudi na ŠOLI.

Program karierne orientacije, ki ga izvajamo v šoli v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje zajema številne dejavnosti za učence in starše: spoznavanje otrokovih interesov, sposobnosti in drugih lastnosti, informiranje o šolah, poklicih, štipendijah, svetovanje pri izbiri poklicne poti, izvedba vpisa v srednje šole.

 

DEJAVNOSTI ZA STARŠE:

Predstavitev programa karierne orientacije na roditeljskem sestanku

Roditeljski sestanki (možnosti šolanja in predstavitev srednjih šol, rokovnik za vpis, trg dela, štipendije, ipd. (oktober, februar/marec)

Dnevi odprtih vrat, ki jih za starše in učence pripravijo srednje šole v ljubljanski regiji

Individualni svetovalni razgovori s šolsko pedagoginjo (oktober – do vpisa)

Starši se glede izbire otrokove poklicne poti lahko posvetujete tudi izven načrtovanih rokov v do vpisa učencev, seveda po predhodnem dogovoru.

DEJAVNOSTI ZA UČENCE:

Ponovitev dejavnikov izbire poklicne poti

Predstavitev rokovnika za vpis

Poklicni kažipot, vprašalniki poklicnih interesov

Delo na računalniškem programu Kam in kako?

Informiranje o sistemu šolanja, možnostih, zahtevnostjo srednjih šol, predmetniki,ipd.

Priprava informativnega gradiva o srednjih šolah v naši regiji

Ogledi poklicev( v okviru možnosti)

Izpolnjevanje e – vprašalnika o poklicni poti

Individualni razgovori z učenci (razgovori so prostovoljni, učenci se predhodno najavijo)

Obisk sejma izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja INFORMATIVA

Informativni dan za učence na srednjih šolah

Izpeljava postopka prijavljanja za vpis v srednje šole, posredovanje gradiv učencem

Pomoč učencem pri morebitnih preusmeritvah

Kako bo potekala karierna orientacija na naši šoli v devetem razredu v šolskem letu 2023/2024

PREKO CELEGA ŠOLSKEGA LETA

seznanjanje s šolskim sistemom, predmetniki in programi šol, opisi in značilnosti poklicev, možnosti zaposlovanja, štipendiranje, potek vpisa v srednje šole, izbirni postopek – šole z omejitvijo vpisa

• ogledi poklicev v delovnem okolju (glede na interes in ponudbo)

• ugotavljanje poklicnih interesov s pomočjo e – programa Kam in kako

• dnevi odprtih vrat na srednjih šolah

• seznanjanje s programi in poklici preko zunanjih izvajalcev (v okviru možnosti)

SEPTEMBER

• 1. 9. objava ministrstva tretjega predmeta na nacionalnih preizkusih znanja

(OŠ Dob – v šolskem letu 2023/24 iz predmeta Fizika)

• seznanitev učencev s potekom poklicnega usmerjanja, preverjanjem znanja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ), merili za vpis v srednje šole

• pridobitev soglasja staršev za uporabo podatkov iz ankete za namen karierne orientacije

• Dan odprtih vrat na Zavodu za zaposlovanje Ljubljana

OKTOBER

• anketiranje učencev z e – vprašalnikom o poklicni poti, obdelava podatkov

• možnost uporabe orodja za karierno orientacijo “Career Tree” oziroma CaT

• roditeljski sestanek “Ali tvoj otrok že ve, kam gre?”

• možnost individualnega obiska Dneva odprtih vrat slovenskega gospodarstva (obvezna e-prijava)

NOVEMBER, DECEMBER

• individualni razgovori z učenci in starši o poklicni nameri glede na učenčeve sposobnosti, njegov učni uspeh in družbene potrebe (do prijave na SŠ)

• sodelovanje s poklicno svetovalko na Uradu za delo Domžale (oblikovanje poklicnega nasveta – za neodločene)

• predvidoma Podjetniški dan v sodelovanju z Območno obrtno zbornico Domžale

JANUAR, FEBRUAR

• 19. in 20. januarja 2024 možnost samostojnega obiska vseslovenskega sejma izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja Informativa na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

• izid Razpisa za vpis v srednje šole z natančnimi navodili (dostopen samo v e –obliki)

• roditeljski sestanek o postopku vpisa v SŠ (natančen datum bo sporočen)

• februar 2024 informativni dnevi na srednjih šolah

MAREC, APRIL

• prijava učencev na eno izbrano srednjo šolo (obrazec dobijo v šoli)

• javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ

• preverjanje posebnih sposobnosti, nadarjenosti in znanj na SŠ, ki to zahtevajo

• svetovanje in preusmerjanje učencev, ki imajo manjše možnosti za sprejem na šole, ki bodo dobile preveč prijav

• možnost prenosa prijav

• objava stanja prijav po prenosih

MAJ

• srednje šole sprejmejo sklep o omejitvah vpisa (javna objava)

• redni rok zaključnega preverjanja in ocenjevanja znanja:

slovenščina – 7. 5. 2024,

matematika – 9. 5. 2024 ,

fizika – 13. 5. 2024

JUNIJ

• seznanitev učencev z dosežki preverjanja znanja

• posredovanje dokumentacije na srednje šole:

–       v šole, ki nimajo omejitve, so učenci tako vpisani

–       srednje šole z omejitvijo vpisa izberejo najboljše kandidate in to objavijo na oglasnih deskah – učenci, ki so sprejeti, se vpišejo

• učenci, ki v prvem izbirnem roku niso sprejeti, gredo v nadaljnji drugi rok izbire (ki se zaključi v začetku julija)

JULIJ

• učenci, ki so tudi v drugem izbirnem roku neuspešni, se lahko vpišejo le na

srednje šole, ki imajo prosta mesta

• javna objava še prostih vpisnih mest

AVGUST • vpis učencev v srednje šole, ki bodo imele še prostor (učenci z uspešno opravljenimi popravnimi izpiti)