Šolska svetovalna služba sodeluje z učenci, starši, učitelji, vodstvom šole in z zunanjimi institucijami pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Pedagoginja Andreja Flerin Majcen  je dosegljiva na šoli vsak dan od 8.00 do 14.30 ure, na PŠ Krtina po dogovoru.  Starši lahko pridete na pogovor v svetovalno službo prostovoljno, vendar obvezno po predhodnem dogovoru oz. najavi.

Za kakršnekoli dodatne informacije lahko pokličete na tel. (01)724 01 84 ali pišete na: andreja.flerin.majcen(at)os-dob.si

Svetovalno delo obsega naslednja področja:

☺šolanje,

☺učenje in poučevanje,

☺skrb za šolsko kulturo, vzgojo, klimo,

☺skrb za telesni, osebni in socialni razvoj učencev,

☺karierno orientacijo in

☺reševanje socialno ekonomskih stisk.

Preventivne dejavnosti
So dejavnosti, ki so usmerjene na ozaveščanje posameznega otroka ali na skupine, v katerih učence seznanjamo o načinih iskanja ustrezne pomoči. V te namene organiziramo različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole. Preventivne dejavnosti obsegajo naslednje teme:

☺medsebojni odnosi in reševanje konfliktov, učenje socialnega vedenja,

☺delovne navade, strategije učenja,

☺samopodoba, ozaveščanje lastne vrednosti,

☺prepoznavanje in preprečevanje različnih vrst nasilja med vrstniki in v družini (verbalno in fizično nasilje, spolno

nadlegovanje itn.),

☺preventiva zlorabe otrok (CAP program),

☺osveščanje o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog,

☺spolna vzgoja,

☺strpnost in sprejemanje drugačnosti,

☺sproščanje, sprostitvene tehnike,

☺sodelovanje v razvojnih in preventivnih projektih, skladnih z letnim delovnim načrtom šole.

Dragi učenec/ka!

Včasih se zgodi, da potrebuješ kak nasvet. Mogoče ti je kdaj na šoli dolgčas pa ne veš, kaj lahko počneš v prostem času. Včasih se zalomi pri učenju, včasih pri ljubezni. Včasih se zgodi, da se kaj lepega ali manj lepega dogodi doma. V takih trenutkih me lahko poiščeš na šoli.

Na svetovalno službo se lahko obrneš:

– kadar ugotoviš, da ti učenje dela težave oziroma so se pojavile slabe ocene, poskušamo ugotoviti vzroke težav. Pogovorili se bomo o boljših učnih metodah, naredili načrt, kako izboljšati ocene pri posameznih predmetih, se po potrebi sestali skupaj z učiteljem predmeta, pri katerem so se težave pojavile.

– Ko iščeš informacije o poklicih, ko te zanima, katera srednja šola bi bila primernejši, kakšen uspeh moraš imeti, če želiš na določeno šolo; kaj boš znal/a, ko boš imel/a določen poklic; kako se boš vpisal/a v srednjo šolo, skupaj bova pregledala šole oziroma poklice, ki te zanimajo.

– Ko te kaj na šoli moti in bi rad/a nekaj spremenila/a.

– Ko ne veš za kateri izbirni predmet bi se odločil/a.

– Kadar se med sošolci ne počutiš dobro ali pa si v konfliktu s katerim od sošolcev iz drugih razredov. Pogovorimo se z vsemi vpletenimi učenci, v razgovor po potrebi vključimo tudi starše.

– kadar si prekršil pravilnik o šolskem redu, se pred izrekom vzgojnega ukrepa lahko pogovoriš tudi s svetovalno delavko, ki te bo poskušala razumeti in se pogovoriti s tabo o odgovornem vedenju v podobnih situacijah.

V skupnem pogovoru bova skušala poiskati pot iz tvojih skrbi!

Spoštovani starši!

Vzgoja otrok je umetnost in zelo odgovorno delo. Pri tem vam želimo stati ob strani in biti tu za vas, ko nas boste potrebovali. V primeru vzgojnih vprašanj, učnih težav vaših otrok, v zvezi z željami pri sodelovanju s šolo, se lahko obrnete na šolsko pedagoginjo.
V šolski svetovalni službi namenjamo posebno skrb:

☺učencem s posebnimi potrebami,

☺zagotavljanju varnega socialnega okolja,

☺razumevanju otrokovih razvojnih in čustvenih težav,

☺posvetovanju o vzgoji,

☺razumevanju otrokovega odzivanja ob kritičnih situacijah v šoli in družini,

☺svetovanju pri izbiri programov srednjega izobraževanja in poklicne poti,

☺vodenju postopka vpisa v srednje šole,

☺nadarjenim učencem.

Sodelovanje staršev s šolo je najboljša pot za otrokov optimalen razvoj. Od staršev pričakujemo, da redno spremljate otrokovo šolsko delo ter da ste v odnosih s šolo odkriti in odgovorni, s tem ste vzgled svojim šolarjem.
Prizadevamo si, da bi staršem nudili oporo, spodbudo in pomoč pri vzgoji. Starši lahko predlagate spremembe, se obrnete po nasvet ali pridete na pogovor, ko ste v stiski. S skupnimi močmi bomo iskali odgovore ali reševali probleme.
V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami sodeluje tudi z drugimi zunanjimi institucijami in strokovnimi delavci (Center za socialno delo, Zavod za šolstvo, Zavod za zaposlovanje, mobilne službe in po potrebi tudi drugi strokovni delavci).


Zaradi varnosti pred spletnimi zlorabami morate v naslovu elektronske pošte (at) ročno popraviti in zamenjati v znak @