Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:

www.mizs.gov.si (Poklicni kažipot, Razpis za vpis, podatki o številu prijav,omejitve vpisa, opisi poklicev, programov šol)

Zavod R Slovenije za zaposlovanje:

www.ess.gov.si (opisi poklicev, razpis državnih štipendij)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije:

www.sklad–kadri.si  (razpis kadrovskih in Zoisovih štipendij)

www.iskanipoklici.net (deficitarni poklici v regiji)

Zavod R Slovenije za šolstvo:

www.zrss.si

Ploteus

http://evropa.gov.si/izobrazevanje/   (Informacije o možnostih študija in poklicnega usposabljanja v Evropi)

Izida:

www.izida.si (opisi poklicev)

Center za poklicno izobraževanje

www.cpi.si

www.mojaizbira.si

www.mojasoseska.si