ŠOLANJE UČENCEV TUJCEV v Republiki Sloveniji urejajo zakonski in podzakonski akti.

Učenci tujci so otroci brez slovenskega državljanstva, imajo pa dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v našem šolskem okolju.

Vpišejo se lahko tudi tisti otroci, ki še nimajo urejenega statusa in so šoloobvezni ter že živijo v Republiki Sloveniji. Ta pravica izhaja iz Konvencije o otrokovih pravicah.

Zakon o osnovni šoli (2011) za otroke, ki prebivajo v RS in katerih materni jezik ni slovenski jezik, predvideva ob vključitvi v osnovno šolo organiziran pouk slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z državami izvora pa lahko tudi pouk njihovega maternega jezika in kulture. Za učence, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v RS, se lahko v dogovoru s starši prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo.

Znanje učenca se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih (individualni učni načrt, prilagojeno ocenjevanje in pogoji preverjanja znanja, učna pomoč).

Učenci s statusom učenca tujca imajo možnost prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju znanja največ dve leti.

Na podlagi vloge, ki jo poda šola na Ministrstvo, jim prvo leto pripadajo dodatne ure za pomoč pri učenju slovenščine.

Pravilnik  o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja določa:

2. člen

(1) Oseba, ki namerava nadaljevati izobraževanje na šoli, drugi vzgojno-izobraževalni organizaciji oziroma visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: šola) in si je predhodno izobrazbo, ki je pogoj za vpis v tovrstno izobraževanje, pridobila v tujini, vloži zahtevo za priznanje predhodnega izobraževanja praviloma ob prijavi k vpisu v izobraževalni oziroma študijski program na šoli, na kateri se želi vpisati.

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka se poda na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika (Obrazec N ).

Starši oziroma zakoniti zastopniki poleg izpolnjenega obrazca N ob vpisu predložijo še ustrezno dokumentacijo, ki jo navede šola, na kateri želijo nadaljevati šolanje:

1. Listino o izobraževanju, za katero želite, da se prizna, v izvirniku (original) oziroma njen dvojnik (duplikat) ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino

2. Fotokopijo listine o izobraževanju iz prejšnje točke

3. Overjen slovenski prevod listine o izobraževanju iz druge točke

4. Letna spričevala, indeks oziroma priloga k diplomi ali druga dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja

5. Osebni dokument otroka

6. Potrdilo o stalnem oz. začasnem bivališču v RS

P R A V I L N I K o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli določa:

19. člen

Učenci tujci imajo s sklepom učiteljskega zbora prilagojeno tudi preverjanje in ocenjevanje znanja.

Za lažjo in hitrejšo integracijo učencev tujcev v novo okolje in življenje šole, šolska svetovalna služba in drugi delavci šole, nudijo učencu podporo in se po potrebi povežejo z drugimi institucijami in organizacijami v okolju šole.