Oseba, ki namerava nadaljevati izobraževanje na naši šoli in si je predhodno izobrazbo, ki je pogoj za vpis v tovrstno izobraževanje, pridobila v tujini, vloži zahtevo za priznanje predhodnega izobraževanja praviloma ob prijavi k vpisu v izobraževalni program na šoli, na kateri se želi vpisati.

Zahteva iz prejšnjega odstavka se poda na obrazcu N.

Starši oziroma zakoniti zastopniki poleg izpolnjenega obrazca N ob vpisu predložijo še ustrezno dokumentacijo, ki jo navede šola, na kateri želijo nadaljevati šolanje:

1. Listino o izobraževanju, za katero želite, da se prizna, v izvirniku (original) oziroma njen dvojnik (duplikat) ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino.

2. Fotokopijo listine o izobraževanju iz prejšnje točke.

3. Overjen slovenski prevod listine o izobraževanju iz druge točke.

4. Letna spričevala, indeks oziroma priloga k diplomi ali druga dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja.

5. Osebni dokument otroka.

6. Potrdilo o stalnem oz. začasnem bivališču v RS.