Osnovne šole  v občini  Domžale na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti   (Uradni   list    RS,    št. 11/18 in 79/18),   Zakona   o   športu    (Uradni   list    RS,    št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22  – ZDeb) in Sklepa o določitvi pogojev upravljanja šolskih telovadnic v  občini  Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št,  11/14) objavljajo

Javno naznanilo o izvedbi kandidacijskega postopka za oddajanje šolskih športnih prostorov  v občasno uporabo za šolsko leto 2023/2024